Потребителски вход

Забравена парола

Регистрация като:ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.Настоящия договор се счита за сключен и влиза в сила с приемане на общите условия от страна на работодателя и попълване на заявка  по т.1.2 и т. 1.3.,с което същия  удостоверява, че е постигнато съгласие по всички съществени условия на договора.

2. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му чрез споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по установения съдебен ред пред компетентния български съд.

3. За взаимоотношенията, неуредени в този договор, се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.

4. Измененията и допълненията на настоящия договор се правят само с писмено споразумение между двете страни.

5. Прекратяването на настоящия договор може да стане от всяка от страните чрез едностранно изявление, което изправната страна по договора отправя до неизправната, в срок от 5 работни дни от получаването на изявлението, връчено с писмо с обратна разписка.

Уеб дизайн Уебнотайз ООД